Estatutos

ESTATUTS

Capitol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació ”ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ SOCIAL I DE TEMPS DE LLEURE RUBRICATUS” es constitueix l’Associació, que regulará les seves activitats d’acord amb la Llei 2/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgánica 1/2002 de 22 març reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de ‘associació son:

Primer. Programació i organització d’activitats ludiques per a persones adultes amb diversos tipus i graus de discapacitat.

Segon. Les activitats es portarán a terme fora dels horaris d’atenció dels serveis ocupacionals o centres especials de treball.

Tercer. Les activitats programades serán tant esportives,culturals, d’activitats artístiques diverses, coneixement de l’entorn i integració en d’altres programes sempre d’acord amb les capacitats de cada grup.

Quart. Participar en el Centre Especial de Treball i els serveis de terapia i d’inserció (CET, STO i SOI) en tots el seus serveis complementaris.

Cinquè. Crear i promoure llars residències per l’atenció de tots aquells disminuits que per la seva problemática dintre del entorn familiar i social i després d’estudi pertinent es considerin aptes per residir a la mateixa.

Sisè. Activitats en xarxa amb d’altres entitats publiques o privades que serveixin per a conseguir els serveis o equipaments necessaris per a les persones amb disminució i per las centres especials de residencia i ocupació terapéutica.

Setè. En general organitzar i col-laborar en tot tipus d’activitats que tendeixin a la millora de la qualitat de vida dels afectats i les seves families.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a El Prat de Llobregat, i radica al carrer Girona, números 10-12
 2. L´àmbit d’activitat principal de l’entitat ‘assenyala el domicili social. No obstant aixó, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referencia geográfica (sigui de carácter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Capitol II. Els membres de l’associació, els seus dret i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones de mes de 18 anys, treballadors, usuaris, pares i mares d’aquests. En el cas de persones externes a la Fundació Rubricatushan de presentar una sol-licitud per escrit a la Junta Directiva, la cual prendrà una decisió sobre aixó en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més inmediata.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, així com les persones tutelades, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva. Serán els seus tutors legals els que puguin exercir aquests drets.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblè General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutaries.
 5. Exposar a l’Assemblèa i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objetius socials bàsics.
 6. Sol-licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre información sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Son deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i cumplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No cumplir les obligaciones estatutàries.

Capitol III. L’Assemblèa General

Article 8

 1. L’Assemblèa General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblèa General legalment constituida, decideixen per majoria els assumptes que són competencia de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblèa General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblèa General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprobar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol-licitar la declaración d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol-licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuida a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un carácter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblèa General.

Article 10

 1. L’Assemblèa General es reuneix en sessió ordinaria com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i desembre, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblèa general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, I ho ha de fer quan ho sol-liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblèa ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol-licitud.

Article 11

 1. L’assemblèa és convocada per lòrgan de govern mitjançant una convocatoria, que ha de contenir, com a minim, l’ordre de dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatoria s’ha comunicar deu diés avans la data reunió, al taulell d’anuncis de l’entitat, o bé individualment i mijançant un escrit acreçat al domicili que consti en relació actualizada d’associats i associades que ha de tenir l’associació, en el cas de l’escrit, es farà arribar via treballadora social del centre.
 3. Les reunions de l’Assemblèa General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, sucessivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec de la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el presidente o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el tex dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista les persones assistens. Al començament de cada reunió

de l’Assemblèa General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc díes abans, de tota manera, l’acta i qualevol altre documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12

 1. L’Assemblèa General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre persones associades presents o representades.
 1. El 10% dels associats/ades poden sol-licitar a l’òrgan govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convcat l’Assemblèa, poden fer-ho dins el primer terç del periode compres entre la recepció la convocatoria i la data en què aquest òrgan s’ha L’assemblèa únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del día, llevat que s’hagi constituit amb carácter universal o que els acords es refereixin a la convocatoria d’una nova assemblèa general.

Article 13

 1. En les reunions l’Assemblèa General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per tal que la delegació vot sigui vàlida, s’haurà de fer per escrit a la Junta Directiva abans la reunió d’assemblèa. En un mateix soci no podrán recaure més de cinc vots delegats.
 4. La votació per l’adopció d’acords ha d’ésser secreta si ho soliciten, almenys, el 10% dels associats presents o representats en la reunió.
 5. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació béns, es requereix una majoria cualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 6. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capitol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Compónen aquest òrgan un mìnim de 3 i un màxim d’onze membres. Els càrrecs podrán ser els de: President/a, Vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i els vocals que siguin necessaris, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblèa General. Les persones elegides entren en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emés pel secretari/ria sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’encloure també l’aceptació del nou president/a i del nou secrterari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un periode de 3 anys. Sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. Dimisió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
 4. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
 5. Baixa com a membre de l’associació
 6. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article
 7. Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts article 13.5
 8. Les vacants que es produexin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblèa General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

 1. La Junta directiva té les facultats següents:
 2. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, cumplir les decisions preses per l’Assemblèa General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblèa estableixi.
 3. Pendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismos públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblèa General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblèa General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. Convocar les assamblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblèa General perqué els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 1. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 2. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per a conseguir:

-Subvencions o altres ajuts.

-L’us de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivencia i comunicación i també un centre de recuperació ciutadana.

 1. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o

d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29 d’aquests estatuts.

 1. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblèa General.
 2. Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera especìfica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substituexi, s’ha de reunir en sessió ordinaria amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 1 cop cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinaria quan la convoqui amb aquest carácter el president/a o bé si ho sol-licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La junta Directiva queda constituida vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha quórum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva están obligats a asistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Falta d’assistència a cinc sessions consecutives, sense previ avís o justificació, motivarà la destitució del càrrec.
 4. La Junta Directiva pren els acords per majoría simple de vots dels assistents. El vot del President/a o en el seu lloc el del Vicepresident/a serán diriments en cas d’empat.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot anomenar, amb el mateix quórum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confïi amb les facultats que cregui oportí conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblèa General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegar l’acta de la sessió anterior perqué s’aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

Capitol V. La presidencia i la vicepresidència

Article 21

 1. Són própies del president/a les funcions seüents:
 2. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemble General com de la Junta Directiva.
 4. Emetre un de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5. Establir la convocatoria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del carrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. El president/a és substituit, en cas d’absència o malaltía, pel vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capitol VI. El tresorer/a i el secretari/ària

Article 22

El tresorer/a té com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de Caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresorería. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capitol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capitol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen:

 1. Les aportacions de les associacions de pares i mares del Taller Especial Sant Isidre i Centre Ocupacional ElCorriol.
 2. La transmisió en herencia del llegat de una vivenda rebut de les mencionades associacións de pares i mares.
 3. Les rendes del lloguer de la citada vivenda.
 4. Les quotes que fixa l’Assemblea General per el seus membres.
 5. Les subvencions oficials o particulars.
 6. Altres rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots el membres de l’associació tenen obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’han de abonar per mesos, trimestres, semestres o anuals, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’ exercisi econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat a 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n´hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicación. En el termini de 10 díes, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolución en el termini de 15 díes, amb audiencia prèvia del presumpte infractor. La resolución final, que ha de ser motivada i aprobada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins un periode de 15 díes.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recorrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La disolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea Geneneral, convocada amb carácter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l’associació, com la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operación pendent.
 2. L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació están exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a cumplir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referencia els apartats anteriors d’aquest mateix article són competencia de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialmente designada.

El Prat de Llobregat, xx de de 2017

Diligència:Aquest són els darrers estatuts de l’entitat modificats i degudament adaptats a la llei 4/2008 de 24 d’abril, per acord de l’Assemblea General Extraordinaria del día xx de xxxxxxxxx de 2017.

 

Secretari Vist i plau,

Miquel Alvira Alòs President

DNI 36.542.495A Benet Serrano Ponce

DNI 37357297F

No se admiten más comentarios